V košíku zboží za 0,- Kč

Obchodní podmínky

Prodávající

Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu meditest.cz, společnost MEDITEST, s.r.o., Svornosti 811/30, Praha 5, 150 00, IČ: 27641821

Kupující

Koncový spotřebitel - právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí Zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími předpisy.

Cena zboží

Cena zboží v internetovém katalogu je vždy aktuální a platná. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez výslovného upozornění Kupujícího.

Změna ceny zboží v internetovém katalogu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky Kupujícího.

Prostředky komunikace

Pro účely vzájemné komunikace Kupujícího a Prodávajícího slouží zejména telefon či e-mail.

Náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku hradí Kupující nebo Prodávající dle charakteru použitého komunikačního prostředku, platných podmínek a sazebníků poskytovatelů komunikačního prostředku.

Objednávky zboží

Přijatá objednávka se stává pro obě strany platnou momentem telefonického či e-mailového potvrzení ze strany Prodávajícího. K tomuto potvrzení využije Prodávající kontaktní údaje zadané Kupujícím při objednání zboží.

Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží Kupujícím v místě k tomu určeném nebo předáním přepravci.

Kupující může objednávku upravit či stornovat kdykoliv až do momentu jejího vyřízení.

Prodávající má právo objednávku stornovat kdykoliv až do momentu jejího vyřízení z důvodu ukončení výroby či dodávek objednaného zboží.

Dodací lhůty

Dodací lhůty jsou zobrazeny v detailu každého produktu na internetových stránkách Prodávajícího. Upřesnění dodací lhůty provádí Kupující v momentu potvrzení objednávky.

Dodání zboží

Aktuální možnosti dodání zboží jsou zveřejněny u každého výrobku v internetovém katalogu.

Platební podmínky

Platba za zboží může být provedena následujícími způsoby:

  • platba v hotovosti při nákupu
  • platba předem bankovním převodem
  • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
  • na splátky (při splnění podmínek společností poskytující splátkový prodej).

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb., má Kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno způsobem objednání jiným než osobně. Kupující může realizovat toto své právo osobním vrácením zboží nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců. V případě, že se Kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy je nutné splnit následující podmínky:

  • zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení,
  • v původním obalu,
  • s veškerým příslušenstvím (tedy včetně návodů, záručních listů atd.).

Pro urychlení vyřízení odstoupení od smlouvy a navrácení peněz doporučujeme přiložit k vrácenému zboží podepsaný průvodní dopis.

Zboží doporučujeme zaslat pojištěné a doporučeně (nikoliv na dobírku).

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případě, že se jedná o dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Odpovědnost za vady / Reklamační podmínky

Reklamační podmínky jsou plně v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., obč. zák. (dále jen "Zákon"), a v situacích, které nejsou přímo řešeny těmito reklamačními podmínkami, se postupuje dle ustanovení tohoto Zákona.

Právo z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace") je možné uplatnit pouze na zboží zakoupené od Prodávajícího a v záruční době.

Délka záruční doby je uvedena na daňovém dokladu za Zboží. Není-li uvedena, je stanovena Zákonem na 24 měsíců až na výjimky uvedené v Zákoně.

Vykazuje-li objednané Zboží zjevné nedostatky již při přebírání zboží, má Kupující právo Zboží nepřevzít. V takovém případě bude Zboží zasláno zpět Prodávajícímu.

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení nabývá účinnosti dnem akceptace přijetí zboží Prodávajícím. Prodávající má právo neakceptovat přijetí zboží od Kupujícího v případě, že nejsou splněny podmínky dané Zákonem a Obchodními podmínkami Prodávajícího. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva kompletně ruší a smluvní strany jsou si povinny navrátit všechna plnění, která si na jejím základě již poskytly.

V případě zasílání reklamovaného Zboží Prodávajícímu prostřednictvím přepravní služby je Kupující povinen ke Zboží přibalit vyplněnou žádost o reklamaci.

V případě zasílání reklamovaného Zboží Prodávajícímu se za den přijetí Reklamace považuje den obdržení poslední součásti Zboží Prodávajícím. Za den vyřízení reklamace se považuje den předání vyřízené Reklamace přepravní službě. V tomto případě je Kupující také povinen zaslat reklamované Zboží spolu s veškerým příslušenstvím, spolu s kopií záručního listu, žádosti o reklamaci a kopií daňového dokladu. Kupující je povinen zboží připravit k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození Zboží. Při přepravě je za řádné doručení k Prodávajícímu zodpovědný Kupující, který uplatňuje reklamaci.

Reklamace musí být vyřízena bez odkladu a v co nejkratším možném termínu v rámci stanovené 30 denní zákonné lhůty, nedohodne-li se Prodávající s Kupujícím na lhůtě delší. Není-li Reklamace vyřízena v zákonem stanovené lhůtě, vznikají Kupujícímu stejná práva a povinnosti jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Kupující je povinen převzít vyřízenou Reklamaci co nejdříve na výzvu Prodávajícího, případně dohodnout podmínky přepravy s Prodávajícím.

Prodávající označí Reklamaci za neoprávněnou v případě, že:

  • vada vznikla nepřiměřeným zacházením či použitím,
  • byla vada způsobena v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození či povětrnostních vlivů,

Ochrana osobních dat

Veškerá osobní data Kupujícího jsou Prodávajícím považována za soukromá a důvěrná, jsou bezpečně uložena na chráněných serverech a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku tvoří externí dopravní služby, případně finanční instituce poskytující splatkový prodej, a to pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné pro doručení zboží klientovi.

Změna uložených osobních dat je možná po přihlášení Kupujícího do uživatelské sekce nebo na základě telefonického nebo e-mailového vyžádání Kupujícího u Prodávajícího.

Veškerá uložená osobní data Kupujícího lze na telefonické nebo e-mailové vyžádání smazat z databáze.

Informace od Kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2007 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.